அறிவியல் வளர்ப்போம்.....

Thursday, 28 June 2018

மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழக்கை குறிப்பு - இன்று ஜூன் 29

இந்திய விஞ்ஞானி, புள்ளியியலாளர், சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் திட்டக் கமிஷனின் உறுப்பினர்-
பிரசாந்த சந்திர மகலனோபிஸ் (Prasanta Chandra Mahalanobis) பிறந்த தினம்No comments:

Post a Comment